Categories
News

วิจัยตลาดคืออะไร มีกี่ประเภท มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

วิจัยตลาดคืออะไร มีกี่ประเภท มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง วิจัยตลาดจะทำให้คุณเข้าใจ ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจตลาด และการเข่งขัน อย่างชัดเจน ซึ่งทำให้คุณตั้งเป้าหมายธุรกิจได้ชัด ไม่ใช่แค่กำหนดยอดขาย แต่ทำให้ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย เป็นไปได้จริง และรู้วิธีทำให้เป้าหมายสำเร็จได้ ดังนั้นวิจัยตลาด จึงทำให้คุณสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของวิจัยตลาดมีหลายเรื่อง แต่ที่เห็นชัดๆ มี 3 เรื่องดังนี้

-เห็นโอกาสใหม่ๆ เช่น ชี้เป้าลูกค้ากลุ่มใหม่ ที่ตลาดอาจไม่เคยรู้, รู้ว่าลูกค้าชอบซื้อสินค้าใดพร้อมกัน ก็สามารถทำ Bundle หรือ Add-on ได้, เห็นโอกาสพาร์ทเนอร์กับธุรกิจที่มีลูกค้าร่วมกัน
-ลดความเสี่ยง เช่น ทดสอบสินค้าใหม่ก่อนออกตลาด, หาสาเหตุที่สินค้ายอดตก เป็นต้น
-เอาชนะคู่แข่ง เช่น หา Pain point ลูกค้าคู่แข่ง แล้วหาวิธีดึงลูกค้ามา, ชี้เป้าลูกค้าที่ไม่พึงพอใจ ทำให้เราปรับปรุงสินค้า บริการได้ เป็นต้น

ประเภทของการทำวิจัย

การทำวิจัยนั้นแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี คือ

1. การทำวิจัยแบบปฐมภูมิ (Primary Research)

เป็นวิธีการทำวิจัยที่เราเป็นคนเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง หรือที่เรามักจะเรียกว่าการลงไปหาข้อมูลภาคสนาม (Field) ซึ่งเป็นไปได้ทั้งการทำวิจัยกลุ่ม (Focus Group) หรือการสำรวจความคิดเห็น (Survey) หรือการสังเกตการณ์ (Observation) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ เช่น ข้อมูลยอดขาย ส่วนแบ่งทางการตลาด หรือข้อมูลคู่แข่ง การทำวิจัยประเภทนี้อาจใช้เวลาและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง แต่จะได้ข้อมูลที่มีความละเอียดตามที่ต้องการ

2. การทำวิจัยแบบทุติยภูมิ (Secondary Research)

วิธีที่ 2 เป็นการหาข้อมูลที่มีคน หน่วยงาน หรือองค์กรทำเอาไว้อยู่แล้ว เช่น รายงานการศึกษา ข้อมูลสถิติ ข้อมูลอุตสาหกรรม ข้อมูลจากภาครัฐ สมาคม บริษัท สำนักงานวิจัย นักวิจัย วารสาร หนังสือพิมพ์ นับเป็นวิธีที่ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการหาข้อมูล แต่ก็จำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องและความทันสมัยของข้อมูลทุกครั้ง

การเก็บข้อมูลวิจัย หากมองถึงวิธีการเก็บข้อมูลวิจัยก็สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 อย่าง คือ

1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)

เป็นการเก็บข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติที่มุ่งหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณ เน้นการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบและข้อสรุปต่างๆ เช่น การทำแบบสอบถาม การสำรวจ เป็นต้น

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

เป็นการวิจัยที่ต้องลงไปศึกษาสังเกตกลุ่มบุคคลที่ต้องการศึกษาโดยละเอียดทุกด้านในลักษณะเจาะลึก ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการเป็นหลัก ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้การวิเคราะห์เชิงเหตุผล ไม่ได้มุ่งเก็บเป็นตัวเลขมาทำการวิเคราะห์

อย่างไรก็ตาม ในหลายสถานการณ์ โจทย์ทางการตลาดอาจมีความซับซ้อน ไม่ได้ตรงไปตรงมาดังนั้น การคิดวิธี หรือออกแบบการวิจัยจะยากมาก กรณีขอให้ผู้อ่านปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยตลาด เช่น บริษัทวิจัยตลาด ซึ่งจะลดความเสี่ยงในการใช้วิธีวิจัยตลาดที่ผิดทางไปได้ ทำให้ท่านแน่ใจได้อย่างแท้จริง ว่าได้เลือกกรรไกรมาตัดกระดาษ ไม่ได้เอาไปตัดเนื้อสัตว์ทำกับข้าว การเลือกเครื่องมือที่ดี ทำให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีกับธุรกิจจริง